LEBEDA & VANKE

advokátní kancelář

 • Advokátní kancelář poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, spolkové, správní, trestní, pracovní, právo nemovitostí, smluvní právo, oblast vymáhání pohledávek zejména v soudním a rozhodčím řízení a podobně. Právní služby v uvedených právních oblastech jsou poskytovány zejména soukromé klientele tedy obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům jakož i subjektům veřejného práva nebo soukromým fyzickým osobám. Advokátní služby jsou poskytovány na území České a Slovenské republiky, kde je JUDr. Vít Lebeda registrován jako tzv. hostující euroadvokát.
 • Advokátní kancelář spolupracuje s několika advokátními kancelářemi v České republice, Slovenské republice, notáři a daňovými poradci. Vždy je při poskytování právních služeb kladen důraz na veškeré specifické požadavky klienta.
 • Advokátní kancelář je pojištěna pro eventuální případ vzniku škody v souvislosti s poskytováním právních služeb standardně až do výše 20.000.000,- Kč, v individuálních případech je možné sjednat připojištění do vyšších limitů.
 • Advokátní služby jsou poskytovány v souladu s právním řádem České republiky. Samozřejmostí je striktní dodržování přísných stavovských předpisů, vydávaných Českou advokátní komorou, například dodržování povinnosti mlčenlivosti o informacích, které se advokát dozví v souvislosti se zastupováním klienta a podobně.

Náš tým

JUDr. Vít Lebeda

JUDr. Vít Lebeda

advokát

 • Vzdělání 2002 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
 • Advokátním koncipientem v letech 2003 až 2006
 • Advokát od roku 2006
 • Specializace na soudní spory, rozhodčí řízení, insolvence, obchodní a občanské právo, trestní právo, činnost rozhodce ad hoc
 • Je zapsán v seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky

Mgr. Ing. Jan Vanke

Mgr. Ing. Jan Vanke

advokát

 • Vzdělání 2013 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
 • koncipient od roku 2013 do 2017
 • Advokát od roku 2017
 • Specializace na obchodní a občanské právo, správní právo, trestní a rodinné právo, spolkové právo, sportovní právo

Specializace

Obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních společností, družstev, spolků
 • transformace občanských sdružení dle zákona o sdružování občanů na zapsané spolky dle nového občanského zákoníku
 • právní agenda společenství vlastníků jednotek
 • zajišťování smluvní agendy, sepisy, úpravy či konzultace smluv
 • vyhotovení právních stanovisek
 • vymáhání pohledávek v soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, exekuce
 • zastupování klientů v soudních, rozhodčích řízeních či řízeních před orgány veřejné moci
 • směnečné právo
 • insolvenční právo, zastupování klientů v insolvenčním řízení, podávání insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech
 • likvidace či převzetí předlužených společností
 • zastupování klientů v řízeních před obchodním rejstříkem

Rozhodčí řízení

 • doporučení vhodné aplikace rozhodčí doložky do smluvních dokumentů
 • zastupování klientů v rozhodčím řízení
 • oskytování služeb nezávislých a nestranných rozhodců ad hoc a to i ve spotřebitelských sporech

Rodinné právo

 • zastupování klientů v soudním či rozhodčím řízení (úprava výchovy a výživy k nezletilým dětem, rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úprava styku rodičů k nezletilému dítěti) a v rámci exekučního řízení

Trestní právo

 • obhajoba podezřelého či obviněného v trestním řízení
 • zastoupení poškozeného v rámci trestního řízení, uplatnění náhrady škody

Občanské právo

 • zajišťování smluvní agendy, sepisy, úpravy či konzultace smluv
 • vyhotovení právních stanovisek
 • vymáhání pohledávek, exekuce
 • právo nemovitostí (převody nemovitostí, zástavní práva, věcná břemena, předkupního práva, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, vymezení jednotek v budově)
 • advokátní úschovy
 • zastupování klientů v soudních, rozhodčích řízeních či řízeních před orgány veřejné moci

Právo nemovitostí

 • převody nemovitostí
 • zástavní práva
 • věcná břemena
 • předkupní práva, práva zpětné koupě, výhrada vlastnického práva, výhrada lepšího kupce
 • nájemní smlouvy
 • podnájemní smlouvy
 • vymezení jednotek v budově
 • advokátní úschovy

Správní právo

 • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné moci, či v řízeních ve správním soudnictví
 • řízení o přestupcích
 • stavební řízení

Pracovní právo

 • zastupování klientů v soudním či rozhodčím řízení (řízení o neplatnosti rozvázání pracovního poměru, vymáhání pohledávek) a v rámci exekučního řízení
 • zajišťování smluvní agendy, sepisy, úpravy či konzultace smluv
 • sepis smluvní dokumentace k pracovněprávním vztahům, pracovní smlouvy, dohody o ukončení pracovněprávního vztahu

Reference

Advokátní kancelář poskytuje právní služby mnoha subjektům, které vzhledem k povinnosti mlčenlivosti není oprávněna jmenovitě specifikovat. V níže uvedeném výčtu je tedy obsažen pouze nejmenovitý demonstrativní seznam nejvýznamnějších klientů a typů právních služeb jim poskytovaných:

 • Přední luxusní hotely v centru krajského statutárního města – generální agenda, zejména řízení před obchodním rejstříkem, pracovní právo, smluvní právo a vymáhání pohledávek
 • Světoznámý výrobce porcelánu, právní forma a.s. – generální agenda, zejména právní vztahy k nemovitostem
 • Krajské statutární město - zastupování v právních sporech, smluvní agenda
 • Logistické společnosti - zastupování v právních sporech, smluvní agenda
 • Společnost provozující síť supermarketů s potravinami, zastoupení na území ČR i SR – zejména vymáhání pohledávek
 • Realitní kanceláře, Karlovy Vary, Praha, právní forma s.r.o. – převody nemovitostí, advokátní úschovy
 • Významné stavební společnosti, právní forma a.s. i s.r.o.– smluvní agenda, vymáhání pohledávek
 • Významná výrobní společnost v oblasti stavebnictví, právní forma a.s. – vymáhání pohledávek
 • Společnost zabývající se správou bytových domů a realitní činností, právní forma s.r.o. – smluvní agenda, vymáhání pohledávek
 • Jazyková škola, právní forma s.r.o. – smluvní agenda
 • Obchodní společnost zabývající se gastronomií, právní forma s.r.o. – smluvní agenda, vymáhání pohledávek
 • Developerské společnosti právní forma s.r.o. – smluvní agenda, vymáhání pohledávek
 • Společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. a dle zákona č. 89/2012 Sb. – vymáhání pohledávek, revize zakladatelských dokumentů, zastupování před obchodním rejstříkem
 • Organizační složky územně samosprávných jednotek – vymáhání pohledávek, smluvní agenda
 • Zastupování sportovních spolků a obchodních koroprací provozujících sportovní činnost
 • Další subjekty – podnikatelé i soukromé osoby nepodnikatelé – oblasti poskytování právních služeb jsou různorodé (viz. záložka Specializace)